נוהל בית ספרי

התאם לנוהלי ביטחון, בטיחות ושעת חרום משרד החינוך- חוזר מנכ"ל סב/6

להלן נוהל כניסה למוסד חינוכי:

א. מאבטח לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של המוסד לתחומי המוסד החינוכי ללא אישור של בעל תפקיד מהנהלת המוסד.

- .כל אדם הנכנס לביה"ס יתבקש להציג תעודת זהות ולהיענות להוראותיו של המאבטח

- בית הספר רשאי להחליט לאשר או לא לאשר כניסה של כל מבקר.

- מאבטח ילווה מבקר אשר לא הוזמן לפגישה במידה שביה"ס החליט לאשר את כניסתו.

ב. חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של התיק למרות שהמבקר קיבל אישור להיכנס.

 ג. חל איסור על מאבטח לקבל  ו/ או למסור חבילה כל שהיא לתלמיד בתוך המוסד החינוכי.

ד. בדיקת תיק תלמיד שנראה כחשוד בעיניי המאבטח תבוצע בנוכחות איש הוראה מתוך סגל בית הספר בלבד.

ה. חל איסור על מבקר/ הורה לצלם בשטח ביה"ס

ו. תלמיד שסיים את לימודיו אינו רשאי להישאר בשטח ביה"ס , הורי התלמיד ידאגו לאסוף אותו מביה"ס.

 

     גל יזרעאלי                                  צחי סטאובי                        רינה תירוש

קב"ט המועצה האזורית            קב"ט ביה"ס גלי עתלית          מנהלת ביה"ס גלי עתלית